Informace o stavbě
10.01.2008 |    Základní popis stavby

Od roku 1990 byla vypracována řada technických studií zlepšení provozních parametrů významných železničních tratí. V těchto rozborových materiálech byla jako základní opatření ke zvýšení úrovně železniční dopravy v České republice doporučena modernizace nebo optimalizace vybrané sítě tratí, která je v současné době realizována formou projektů modernizace čtyř tranzitních železničních koridorů. Úsek Praha – Beroun je součástí 3. tranzitního železničního koridoru (TŽK) České republiky Praha – Beroun – Plzeň - Cheb (- Schirnding – Norimberk). Z vnitrostátního hlediska pak 3. TŽK spojuje především krajské město Plzeň z hlavním městem Prahou.

Vlastní úsek Praha – Beroun je dnes i velmi silně vytížen příměstskou dopravou z lokalit Řevnice, Černošice, Radotín do Prahy. Tato příměstská doprava je ale vázána na stávající trať a tudíž se jí nové železniční spojení Praha – Beroun netýká. Dá se ale předpokládat, že nové železniční spojení by bylo lokálně využíváno cestujícími z Berouna a okolí do Prahy systémem Park and Ride, kdy cestující přijedou z okolí Berouna do železniční stanice (ŽST) Beroun individuální automobilovou dopravou, zde zaparkují a pojedou komfortně a rychle vlakem přímo do centra Prahy (ŽST Praha Smíchov a ŽST Praha hlavní nádraží). Trasa nového železničního spojení je vedena územím rezervovaným pro vysokorychlostní tratě. Z tohoto důvodu je trasa v tunelu Barrandov navržena tak, aby umožňovala provoz vysokorychlostních souprav s rychlostí až 250 – 300 km/h. Jde tedy o jakýsi zárodek vysokorychlostní tratě. Stavba umožňuje pokračování nové vysokorychlostní tratě (VRT) v úseku Beroun – Plzeň – SRN, a to budoucím průchodem VRT stanicí Beroun.

V úseku nového železničního spojení Praha – Beroun není navržena žádná stanice či zastávka. Součástí stavby je ale kromě celé železniční stanice Beroun (osobní i nákladní nádraží) i zastávka Králův Dvůr a železniční stanice Beroun Závodí. Začátek stavby je na konci ŽST Praha Smíchov, jejíž přestavba bude realizována v rámci jiné stavby „Optimalizace trati Praha hl.n.-Praha Smíchov“ současně se stavbou "Praha - Beroun, nové železniční spojení". Konec stavby je za zastávkou Králův Dvůr. Stavba obsahuje i odbočku ze směru Praha Vršovice, která začíná v ŽST Praha Krč včetně navrženého nového Integrovaného záchranného centra (HZS SŽDC), využívá stávající trať Praha Vršovice seř.nádr. – Praha Radotín (zdvojkolejnění a modernizace stávající tratě) a končí novým odbočujícím tunelem, který se napojí na tunel hlavní tratě Praha Smíchov – Beroun. Pro zajištění potřebných kapacit pro ražbu tunelu Barrandov je upravována ŽST Beroun Závodí.

Přehledná situace stavby.

Účelem stavby "Praha - Beroun, nové železniční spojení" je zrychlit železniční spojení mezi Prahou a Berounem a tím i zkrátit cestovní doby na celém 3. tranzitním železničním koridoru ČR. Stávající trať bude po dokončení stavby zachována a bude využívána hlavně pro příměstskou dopravu především v úsecích Praha Smíchov – Praha Radotín – Řevnice a pro vedení nákladních vlaků nižší kategorie. Zároveň bude stávající trať sloužit jako objízdná trasa pro novou železniční trať, a to především pro přepravu nebezpečných nákladů, které jsou v novém tunelu nežádoucí z hlediska bezpečnosti dopravy, a v době údržby nového tunelu (předpokládá se v nočních hodinách).

Realizace stavby podstatným způsobem zrychlí a zkvalitní dopravu na 3. tranzitním železničním koridoru a umožní i budoucí provoz vysokorychlostních vlaků s rychlostmi až 250 - 300 km/h. Zároveň je v rámci stavby rekonstruována celá železniční stanice Berouna včetně zastávky Králův Dvůr. V nákladním nádraží v Berouně je nově navržena přeložka hlavních kolejí a tím dojde k vytvoření homogenního úseku výjezd z tunelu Barrandov – osobní nádraží Beroun – nákladní nádraží Beroun – Králův Dvůr pro rychlost 140km/h, pro soupravy s naklápěcí technikou pak 160 km/h.

Hlavními přínosy je tedy:

  • zkrácení 3. tranzitního železničního koridoru o více než 10 kilometrů
  • zrychlení a zkvalitnění mezinárodní dopravy na rameni Praha – Plzeň – Cheb – Norimberk
  • zrychlení a zkvalitnění vnitrostátní dopravy ve směru Praha – Plzeň
  • zrychlení a zkvalitnění lokální dopravy z Berouna do Prahy - realizace zárodku prvního úseku vysokorychlostní tratě ve směru Praha – Plzeň - SRN
  • možné vedení vlaků nejen do Prahy Smíchova, ale i do Prahy Vršovic
  • zrychlení expresní a rychlé nákladní dopravy na koridoru
  • odlehčení příměstskou dopravou silně zatíženého úseku Praha – Řevnice od rychlíků a vlaků vyšší kategorie včetně rychlých nákladních vlaků – stavba je novátorská v segregaci příměstské a dálkové osobní dopravy
  • modernizace stávajícího průjezdu ŽST Beroun a úseku Beroun – Králův Dvůr přinášející zvýšení rychlosti až na 160 km/h, dosažení prostorové průchodnosti pro ložnou míru UIC GC a traťové třídy zatížení D4 UIC (tato parametry jsou pro nový úsek Praha – Beroun samozřejmostí)
  • úspora 47 pracovníků